+420 313 333 111 Telefon
Kontaktní formulář
Newsletter
Automatické vozíky

Automatické vozíky

Automatické vozíky (AGV) jsou srdcem automatizovaného skladu a jsou řízeny inteligentním softwarem. Díky speciálním komponentám můžeme naše ověřené sériové vozíky automatizovat a individuálně je upravit v souladu s Vašimi požadavky.

Začněte s automatizací ihned

Automatické mobilní roboty (AMR) se volně pohybují ve vymezeném prostoru, vyhýbají se překážkám a orientují se při vyzvedávání nosiče nákladu podle jeho polohy a nastavení. Proč tedy nezvýšit efektivitu svého skladu pomocí všestranných robotů arculee.

Automatické vozíky Jungheinrich jako základ konkurenceschopnosti a efektivity procesů.

Plně automatické provedení, preciznost, spolehlivost a bezpečnost procesu

Automatické vozíky v praxi


Podívejte se, jak automatický vozík ERC 215a pomáhá zefektivnit logistické operace ve společnosti FOXCONN:

Podívejte se, jak funguje náš automatický VNA sklad ve firmě MODEL OBALY a.s.:

Podívejte se, co vše naše automatické vozíky umí:

Přehled výhod

S automatickými vozíky AGV zvýšíte bezpečnost ve Vašem skladu!

Bez řidiče a přesto bezpečně

Řada bezpečnostních senzorů chrání člověka, náklad a stroje. Automatické vozíky (AGV) jezdí pouze na Vámi zadaných trasách. Přesto ale mohou nastat situace, ve kterých pracovník neočekávaně překříží jízdní dráhu. V takovém případě zajistí bezpečnostní systém s certifikací CE okamžité zabrzdění. Důležitou součástí systému jsou senzory k ochraně osob, které mají výstražné a ochranné pole, které trvale snímá bezprostřední dráhu jízdy systému AGV. Pokud do výstražného pole vstoupí osoba, vozík okamžitě zpomalí. Pokud osoba zůstane stát, brzdí vozík až do úplného zastavení. Současně s tím je řídicímu stanovišti odeslán signál, který indikuje zablokování zařízení.

Automatické vozíky Rychle a bezpečně

Ve všech systémech AGV je standardně instalován skener osob ve směru jízdy. V závislosti na rychlosti pojezdu jsou upraveny bezpečnostní snímané prostory. To znamená, že čím rychleji se vozík pohybuje, tím širší prostor ve svém okolí skenuje a tím více se zvětšuje výstražný a ochranný prostor.



Automatické vozíky AGV Bezpečnost bez ohledu na směr jízdy

Automatické vozíky detekují i objekty, které jsou po stranách jízdní dráhy. Boční laserové skenery tyto objekty předem identifikují. Kromě toho tyto systémy také slouží jako další zabezpečení při jízdě zatáčkami. Senzory přitom za jízdy identifikují objekty, které mohou při průjezdu zatáčkou narušovat dráhu vozíku. Pokud je taková překážka detekována, systém zajistí bezdotykové zastavení vozíku.



Automatické vozíky Bezpečnost Plus / On top

Další bezpečnost využitím senzorové mřížky. Smyslem senzorové mřížky je detekovat objekty pod a nad úrovní detekce senzoru k ochraně osob a předejít tak kolizi s těmito objekty. Systém může rozpoznat například palety a materiál, který příliš vyčnívá z regálu. Senzorová mřížka nefunguje pouze při rovné jízdě, ale preventivně „nahlédne“ i do zatáčky.


Úspěšná automatizace v oblasti intralogistiky

Automatické vozíky AGV


Přestavby skladu jsou zastaralým řešením

Zavedení automatických systémů vyžaduje za běžných okolností značnou přípravu ze strany zákazníka a je často spojeno s nepříjemnými omezeními provozu. Abychom tomu zabránili, jsou naše automatické vozíky před dodáním připraveny k okamžitému použití a je provedena důkladná kontrola jejich hardwaru a softwaru. Tím můžeme minimalizovat náročnost přizpůsobování během fáze implementace i případné odstávky ve Vašem skladu nebo ve výrobním prostředí. Přímo na místě je systém AGV snadno připojen pomocí logistického rozhraní k hostitelskému systému zákazníka. Jedná se o námi vyvinutý software, tzv. „Plug-in“, který je úspěšně používán již ve více než 100 zákaznických systémech. Díky tomuto kvalitnímu standardizovanému hardwaru a softwaru jsme schopni zprovoznit Váš systém AGV efektivně a šetrně ke zdrojům.

Automatizace - nabídka vozíků
Logistik Interface

Jednota funkce a designu

Usilujete o optimalizaci Vašich procesů zásobování a výroby bez dodatečných nákladů? S našimi systémy AGV to je snadné. Plně automaticky převezmou Vaše rutinní úkoly.

Systém AGV v praxi

Použitím laserové navigace optimalizujete přepravu, odlehčíte svým zaměstnancům a zvýšíte efektivitu a spolehlivost 24 hodin denně. Snadnou integrací do stávající infrastruktury mají modely AGV flexibilní využití. Udělejte si obrázek sami a zažijte naše systémy AGV v akci.

Bezpečnostní video


Bez řidiče, ale stále bezpečně

Velké množství bezpečnostních senzorů chrání člověka, stroj i náklad. Automatické vozíky (AGV) se pohybují pouze po jim přidělených trasách. Přesto mohou nastat situace, kdy zaměstnanec neúmyslně trasu zkříží. V takovém případě rozsáhlý bezpečnostní systém s certifikací CE zahájí okamžité brzdění. Klíčovou součástí systému jsou senzory pro ochranu osob - vybavené výstražným a ochranným polem - které trvale monitorují přímé trasy AGV. Pokud do výstražného pole vstoupí osoba, vozík okamžitě zpomalí. Pokud osoba zůstane stát, zastaví, přičemž do řídicího centra je přenesen signál informující o zablokování vozíku.


Automatické vozíky Bezpečnost navzdory rychlosti

Všechny AGV vozíky jsou zpravidla vybaveny snímačem ochrany osob ve směru jízdy. V závislosti na rychlosti vozíku se upravují délky polí bezpečnostního prostoru. To znamená, že čím rychleji se vozík pohybuje, tím více se zvětšují jeho výstražná a ochranná pole a aktivněji se skenuje jeho okolí.


Automatické vozíky AGV Bezpečnost navzdory směru jízdy

Automaticky řízené vozíky detekují také objekty, které se mohou nacházet po stranách jeho trasy. Boční laserové skenery umožňují detekovat tyto objekty s předstihem. Kromě toho slouží jako doplňková funkce při zatáčení. Snímače identifikují objekty, které by se mohly při zatáčení dotknout vnější strany vozíku. V takovém případě zajistí bezdotykové zastavení vozíku.


Automatické vozíky Safety Plus / on top

Additional safety is provided with the sensor curtain. The purpose of the sensor curtain is to detect objects above and below the detection level of the personal protection sensor and to avoid a collision with these objects. For example, it can detect pallets and loads that are protruding too far out of the racking. The sensor curtain does not only operate when travelling straight ahead, it also “looks” ahead into the curve.

Dodatečnou bezpečnost zajišťuje senzorová clona. Účelem senzorové clony je detekovat předměty nad a pod úrovní detekce senzoru ochrany osob a zabránit kolizi s těmito předměty. Může například detekovat palety a náklady, které příliš vyčnívají z regálu. Senzorová clona nefunguje pouze při jízdě rovně, ale "dívá se" také dopředu do zatáčky.


Kontakt pro všechny oblasti podnikání

Automatické vozíky AGV


Bez nutnosti rekonstrukce skladu

Uvedení automatických vozíků do provozu obvykle vyžaduje vysokou úroveň přípravy na straně zákazníka a často je doprovázeno přerušením výroby. Abychom tomu předešli, jsou naše AGV připravena pro konkrétní použití a před dodáním důkladně otestována, pokud jde o jejich hardware a software. Tím jsou případné odstávky ve skladu a výrobním areálu sníženy na minimum.
Na místě se AGV snadno propojí s hostitelským systémem zákazníka pomocí oceňovaného rozhraní Jungheinich Logistics Interface. Tento interně vyvinutý middleware je tzv. plug-in a byl již úspěšně implementován ve více než 100 závodech zákazníků. Díky tomuto vysoce kvalitnímu, standardizovanému hardwaru a softwaru jsme schopni efektivně realizovat implementaci Vašeho AGV a zároveň šetřit zdroje.

Automatizace - nabídka vozíků
Logistik Interface

Kombinace funkčnosti a designu

Are you looking to optimize your supply and production processes without any additional effort or costs? That is no problem with our AGVs. They take over all of your routine tasks fully automated.

Chcete optimalizovat své zásobovací a výrobní procesy bez dodatečných nákladů a úsilí? S našimi AGV to není žádný problém. Plně automaticky převezmou všechny rutinní úkoly.

Jungheinrich AGV v akci

Díky laserovému navádění tras můžete optimalizovat své přepravní trasy a ulevit svým zaměstnancům a zároveň zvýšit efektivitu a spolehlivost po celý den. Jednoduchá integrace do stávající infrastruktury umožňuje flexibilní využití modelů AGV. Přesvědčte se sami a podívejte se na naše AGV v akci.

Vše od jediného dodavatele

Není podstatné, zda jste právě ve fázi plánování nebo realizace projektu, ve společnosti Jungheinrich se Vám bude vždy věnovat kontaktní osoba, která Vám pomůže s řešením Vašich otázek. O implementaci autonomních systémů se postarají odborníci přímo na místě.

Regály

REGÁLY A LOGISTICKÉ SYSTÉMY

E-mail: system@jungheinrich.cz

Kontaktujte nás

Máte otázky?